Stadgar och beslut m.m.

Stadgar och beslut

 

Vår vägförening har en lång historia. Här på sidan hittar du en rad viktiga dokument.

 

Anläggningsbeslut

Vårt anläggningsbeslut är en lantmäteriförrättning från 1999 med tillhörande bilagor och gäller tills vidare. I anläggningsbeslutet hänvisas i delar till ett tidigare beslut från 1967. Det innebär att du för vissa frågeställningar måste läsa de olika dokumenten parallellt. Tyvärr kan detta ge möjlighet till olika tolkningar. Att ta fram en nytt, modernt anläggningsbeslut är mycket kostsamt och inte aktuellt för närvarande.

 

Anläggningsbeslutet innehåller uppgifter om

• Omfattningen av vägnätet, utfart från fastighet, krav på vägbredd och vägklass

• Vilka fastigheter som ingår (andelstalslängden) samt hur stor del av vägföreningen respektive fastighet äger(andelstal)

• Avgifter för tunga transporter, t ex timmer och flis (slitageersättning)

• Inträdesavgift

• Ändring av andelstal

 

Alla vägar är ännu inte anslutna

För att en väg ska vara med i vägföreningen ställs krav i anläggningsbeslutet på till exempel vägbredd och vägklass. Vid lantmäteriförrättningen 1999 hade inte alla vägar inom byn tillräcklig hög standard för att anslutas till vägföreningen. De boende vid respektive väg skulle först göra nödvändiga förbättringar

innan drift och underhåll av vägen togs över av föreningen. Detta är en fråga som orsakat mycket bekymmer genom åren för många parter.

 

Med tiden har flertalet vägar tagits in i föreningen men ännu återstår Holms Backe och den första avtagsvägen på Furängsvägen (från Norra Åbyggebyvägen räknat).

 

I praktiken innebär detta de fastighetsägare som berörs betalar årsavgift till vägföreningen och vi sköter den normala driften. Behövs mer genomgripande förbättringar av de vägar som inte är anslutna till vägföreningen får fastighetsägarna bekosta detta på egen hand.

 

Stadgar

Vägföreningens stadgar innehåller regler för verksamheten till exempel

• Styrelsens sammansättning och uppgifter

• Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

• Årsstämma

1. Anläggningsbeslut

Vägområde mm

2. Karta 1999

 

3. Karta 20120104

Reviderad karta tillhörande Anläggningsbeslutet.

4. Beskrivning

Faktiska förhållande innan förättningen 1999

5. Bilaga E

Andelstalsberäkning, se tabell på sid 1, högst upp till vänster på sidan

6. Protokoll Möte 991124

Protokoll från möte vid ombildningen av den gamla vägföreningen.

7. Förättning-67

Bildande av N. Åbyggeby Vägförenin

8. Bilaga D

Förtydligande från –67 som även hänvisas till i nya förättningen 1999.

9. Bilaga B

Förtydligande från –67 som även hänvisas till i nya förättningen 1999.

10. Stadgar W19991124

Föreningens stadgar

11. Stadgeändring 2010

Gällande Mandat tid samt annonsering.

12. Väganläggning 20120104

Reviderade Anläggningsbeslutet sedan -99

13. Protokoll Styrelse 991124

Bildande och val av styrelse samt stadgar.

14. Kallelse

 

Kallelse till berörda vid ombildningen

15. Stadgeändring 2018

Gällande styrelse, revision och kallelse till årsmöte