Årsstämman - så här går det till

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

 

Kallelse

Varje år i mars har vägföreningen årsstämma. Det är årsstämman som sätter ramarna för det kommande årets arbete. I våra stadgar finns bestämt hur den ska genomföras. Det är viktigt att du som medlem deltar och tar chansen att vara med och påverka besluten. Styrelsen kallar till årsstämma genom information på byns anslagstavlor samt här på hemsidan minst 14 dagar i förväg.

 

Motion

Alla medlemmar i vägföreningen har möjlighet att lämna in förslag till stämman i form av motioner. Vill du lämna en motion så ska styrelsen ha den senast 15 februari. Kontakta styrelsen om du har frågor om detta.

 

På stämman beslutar vi bland annat om:

 

• Årsberättelsen

• Ansvarsfrihet för styrelsen

• Förslag från medlemmar (motioner)

• Styrelsens förslag för verksamheten det kommande året

• Budget inklusive avgifter för medlemmarna

• Val av styrelse, ordförande och revisorer

• Valberedning

 

Valberedningen tar fram förslag på styrelsemedlemmar och revisorer. Medlemmar i styrelsen väljs på två år i ett överlappande system. Det innebär nyval av delar av styrelsen vid varje årsstämma och att hela styrelsen inte kan avgå vid ett och samma tillfälle. 

 

Vill du delta aktivt med arbetet i vägföreningen? Kontakta valberedningen. Det behövs nästan alltid nya krafter! Du behöver inte ha erfarenhet av arbete med vägar för att vara med i styrelsen.

 

Rösträtt

Alla medlemmar i föreningen har rösträtt.  Varje fastighet har en röst. Är du delägare av en fastighet behöver du fullmakt från övriga fastighetsägare för att få rösta.

En fullmakt kan vara formulerad så här:

 

Fullmakt

 

Lämnar här en fullmakt till Make Makesson, 112233-4455, gällande fastigheten

Norra Åbyggeby xx:yy att företräda Maka Makesson, 667788-9900.

 

Fullmakten är giltig under den ordinarie årsstämman av Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

20xx-xx-xx.

 

 

Underskrift                                  Datum

Maka Makesson                           20xx-xx-xx

 

 

Årsstämman - så här går det till