Avgifter och ekonomi

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Avgifter och ekonomi


Årsavgift

Att sköta om drift och underhåll av våra byvägar kostar en hel del pengar. Hur finansierar vi detta?


Alla fastigheter betalar en årsavgift. Permanentboende har en något högre avgift än fritidsboende. Årsavgiften baseras på fastighetens andelstal. För 2021 är avgiften 0,63 kr/andel. Årsstämman fastställer varje år en debiteringslängd. Där framgår årsavgift och andelstal för alla fastigheter och vem som skall betala.


Vår vägförening har en god ekonomi. På årsstämman 2015 kunde vi därför sänka årsavgiften.


Andelstal   

Permanentboende har i regel andelstalet 2 700. Fastigheter som utöver bostadshus omfattar skog, bete, åker har ett större andelstal utifrån typ av markanvändning och storlek på fastigheten. Det innebär en något större årsavgift för dessa.


Fritidsboende har i regel 2 250 andelar.


Fastighet som inte har någon bostad har ett lägre andelstal och avgiften baseras på markanvändning och areal.


Länk till underlag för beräkning av andelstal. Se den översta rutan till vänster på sid 1.Inträdesavgift

Nya fastigheter måste betala en inträdesavgift till vägföreningen. Den grundar sig på andelstalet och det aktuella värdet per andel i vägföreningen. (År 2015 var andelsvärdet 6,97 kr).


Länk till underlag för beräkning av avgifter.Kompletterande inträdesavgift

Vid förändringar av andelstalet för en fastighet, till exempel när ett fritidsboende omvandlas till permanentboende, måste fastighetsägaren betala en kompletterande inträdesavgift. Den grunder sig på skillnaden i andelstalet mellan tidigare och ny användning. Det är viktigt att du som fastighetsägare kontaktar styrelsen vid förändringar som kan påverka andelstalet.


Slitageersättning 

För transporter från områden utanför vägföreningen tar vi ut en slitageersättning. Det gäller till exempel timmer-, flis- och andra tunga transporter som körs via våra byvägar. Avgiften är för närvarande 1,12 kr per ton och kilometer.  För att tydliggöra hur denna ersättning tas ut har styrelsen under 2015 tagit fram ett förtydligande dokument som baseras på anläggningsbeslutet.


Länk till underlag för beräkning av slitageavgift.Deklarationsunderlag

Om du önskar deklarationsunderlag för moms, lämna årligen in en upplysning om detta till vår kassör. Uppge då också personnummer samt F- eller FA-skattsedel.


Bidrag

Varje år får vi bidrag från Gävle Kommun och Trafikverket (staten).


Vi sätter årligen av pengar för kommande större vägreparationer. I samband med att vägföreningen planerar större vägarbeten söker vi särskilt bidrag från Trafikverket.