Hem

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Välkommen till Norra Åbyggebys vägförening

De flesta som äger en fastighet här i Norra Åbyggeby är medlemmar i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening, GA:5*. I fortsättningen kallar vi den helt enkelt för ”vägföreningen”. Det innebär att vi gemensamt äger våra byvägar. Vägföreningens uppgift är att förvalta och sköta om våra gemensamma vägar. Medlemskapet i vägföreningen är kopplat till fastigheten.


Vår vägförening består av knappt 300 fastigheter. Det är en relativt stor vägförening. Flera fastigheter kan dock ha samma ägare och alla fastigheter är inte bebyggda.


Vi har ett anläggningsbeslut från 1999 och stadgar som sätter ramarna för hur vi förvaltar vägarna. Varje år i mars har vi årsstämma. Där tas beslut som styrelsen sedan arbetar efter under det kommande året.  Årsstämman är öppen för alla medlemmar.


Du hittar mer information genom menyn till vänster.


Kontakt: vagforening@norraabyggebyvf.se





Nyheter


Årsmöte 2022 blir Söndag den 20 mars kl 1500 på Tolvforsgården



Hastighets sänkning 40 km/h:


Begäran inlämnad till Länsstyrelsen i juli-21. 

Ärendet handläggs i turordning av trafikansvarig på Länsstyrelsen.

Beslut meddelas ev. (och som tidigast) kring årsskiftet 2021/2022.


Förrättningen


Förättningen är överklagad i tre (3) olika inlagor och hanteras av Mark- och miljödomstolen i Östersund.


Uppdaterade handlingar


Nu finns protokollet från årsstämman 7 juni 2021 under fliken "Årsstämma - handlingar" så det är bara att ta del om man inte var närvarande, alternativt om man söker information om vilka frågor som togs upp och vad som beslutades.



Årsstämma 2021


Nu är det äntligen dags för årsstämma för vår samfällighetsförening. Måndagen den 7 juni klockan 1830 på ishockeyrinken vid Åbyggeby skola. Handlingar finns här på hemsidan.

Eftersom vi inte har tillgång till projektor som vi brukar ha så vill vi kunna skriva ut handlingar till de medlemmar som kommer. Av den anledningen samt att kunna anpassa avstånd och liknande så vill styrelsen ha in anmälningar på de medlemmar som ämnar komma.

Anmälan görs till vägföreningens mailadress: vagforening@norraabyggebyvf.se


Exempel på fullmakt finns på dagordningens baksida om man inte kan närvara.


Stanna hemma vid förkylningssymtom.



Hyvling och grusning


Hyvling är beställd och bör ske under maj månad. I samband med detta kommer Furängsvägen i sin helhet och sista sträckan av Knapervägen (mellan gamla dansbanan och traktorstigen) grusas. 



Ingen årsavgift förrän årsstämma


Detta pga att debiteringslängden behöver spikas under årsstämman som reglerar årsavgiften.



Förrättningen fortsätter utan sammanträde


Med e-legitimation går det att logga in via följande länk,

https://enak.etjanster.lantmateriet.se/

Har man inte e-legitimation går det att få hjälp via Lantmäteriets hemsida,

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/ansok-folj-eller-komplettera-ett-arende/



Till dig som rider på grusvägarna i Norra Åbyggeby - rid helst mitt på vägen!


Det är trevligt med hästar i byn och visst ska man kunna rida på grusvägarna. Som säkert många har lagt märke till så blir det vid vissa väderleksförhållanden, när vägarna är blöta och mjuka, lätt märken efter hovarna i vägen. Då bilarna sedan kör över hovavtrycken fördjupas de och kan bli till så kallade potthål. Vi lägger mycket resurser åt att laga potthål. Ett enkelt sätt att minska antalet potthål är om ni som rider på vägarna väljer att rida mitt på vägen. Då undviker vi att bildäcken fördjupar hovavtrycken. En förutsättning är naturligtvis att bilisterna kör så försiktigt att det är tryggt att rida mitt på vägen.

*GA står för Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning regleras genom lagstiftning och är

   • Gemensam för alla fastigheter inom området

   • Bildas vid en lantmäteriförrättning (för vår del 1999)

   • Innebär rättigheter för all deltagande fastigheter att använda vägarna

   • Innebär skyldighet för alla fastigheter att delta i kostnaderna

   • Ny ägare av en fastighet blir med automatik knuten till vägföreningen