Hem

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Välkommen till Norra Åbyggebys vägförening

De flesta som äger en fastighet här i Norra Åbyggeby är medlemmar i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening, GA:5*. I fortsättningen kallar vi den helt enkelt för ”vägföreningen”. Det innebär att vi gemensamt äger våra byvägar. Vägföreningens uppgift är att förvalta och sköta om våra gemensamma vägar. Medlemskapet i vägföreningen är kopplat till fastigheten.


Vår vägförening består av knappt 300 fastigheter. Det är en relativt stor vägförening. Flera fastigheter kan dock ha samma ägare och alla fastigheter är inte bebyggda.


Vi har ett anläggningsbeslut från 1999 och stadgar som sätter ramarna för hur vi förvaltar vägarna. Varje år i mars har vi årsstämma. Där tas beslut som styrelsen sedan arbetar efter under det kommande året.  Årsstämman är öppen för alla medlemmar.


Du hittar mer information genom menyn till vänster.


Kontakt: vagforening@norraabyggebyvf.se***************************************************************************************


Nyheter


Årsmöte

Protokoll från årsmöte 2024-03-24

Kommer i bättre version inom kort!***************************************************************************************


Förättningen

Den nya förrättningen har i november 2023 vunnit laga kraft i och med att Mark- och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd vid överklagan av mark- och miljödomstolens beslut om att avslå överklagningarna av förrättningen. Beslut om förrättningen fattades av Lantmäterimyndigheten vid Gävle kommun i maj 2021. 


Styrelsen kommer också informera om det på kommande årsmöte som kommer att hållas i mars. 

HandlingarInformation angående motion om belsyning

Beslutet på senaste årsmötet om att bifalla motionen om att vägbelysning ska anläggas på de vägar som saknar det överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Domstolen har genom dom den 5 oktober 2023 upphävt årsmötets beslut.Det innebär att vägsamfälligheten tillsvidare inte kommer att anordna någon vägbelysning. Dom Mål nr F 1297-23.Nya trafikföreskrifter

Både Länsstyrelsen och Transportstyrelsen har avslagit ansökan om lokala trafikföreskrifter för att begränsa hastigheten till högst 40 km/h inom vårt vägnät och att Norra Åbyggebyvägen mellan Knapervägen och vändplanen vid Bostigen ska vara huvudled. Beslut Länsstyrelsen Gävleborg, Beslut Transportstyrelsen.
***************************************************************************************Till dig som rider på grusvägarna i Norra Åbyggeby - rid helst mitt på vägen!


Det är trevligt med hästar i byn och visst ska man kunna rida på grusvägarna. Som säkert många har lagt märke till så blir det vid vissa väderleksförhållanden, när vägarna är blöta och mjuka, lätt märken efter hovarna i vägen. Då bilarna sedan kör över hovavtrycken fördjupas de och kan bli till så kallade potthål. Vi lägger mycket resurser åt att laga potthål. Ett enkelt sätt att minska antalet potthål är om ni som rider på vägarna väljer att rida mitt på vägen. Då undviker vi att bildäcken fördjupar hovavtrycken. En förutsättning är naturligtvis att bilisterna kör så försiktigt att det är tryggt att rida mitt på vägen.***************************************************************************************


*GA står för Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning regleras genom lagstiftning och är

• Gemensam för alla fastigheter inom området

• Bildas vid en lantmäteriförrättning (för vår del 1999)

• Innebär rättigheter för all deltagande fastigheter att använda vägarna

• Innebär skyldighet för alla fastigheter att delta i kostnaderna

• Ny ägare av en fastighet blir med automatik knuten till vägföreningen