Vad gäller inom vägföreningen

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening


Det här behöver du som medlem i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening tänka på när det gäller våra byvägar:Buskar och träd

Buskar och träd nära vägen ska ansas så att de inte stör flöden i diken eller hindrar snöröjning och inte minst sikt vid utfarter, korsningar och kurvor. Inga grenar får hänga ut i vägbanan på lägre höjd än 4,6 meter. Vid korsningar finns en sikttriangel om 10 m åt alla håll från korsningen. Inom denna triangel får ingen växtlighet högre än 80 cm finnas.


Diken

Diken ska hållas rena från skräp och någon dumpning av till exempel grus och trädgårdsavfall får inte ske i dikena.


Hastighetsbegränsning

Hastigheten är max 50 km/timme på huvudvägen inom byn och detta bör respekteras för allas trevnad. Kör försiktigt på grusvägarna. Vid skoterkörning på väg är tillåten hastighet max 20 km/timme och skoter får endast köras kortare sträckor på vägen.


Parkering

Parkering efter byvägarna (inklusive mötesplatser) får ske endast under kort tid.

 

Postlådor

Placera inte postlådor närmare än 50 cm från själva vägbanan.

 

Soptunnor

Kom ihåg att ta in soptunnan från vägområdet snarast efter tömning så att den inte hindrar väghållningen, framför allt vintertid.


Staket eller häck

Om du planerar att sätta upp ett staket eller plantera en häck närmare än 4 meter från vägkanten är det lämpligt att kontakta styrelsen för en bedömning om det kan innebära ett problem för vägunderhållet (snöröjning med mera) och/eller trafiksäkerheten.

 

Tung trafik

Under tjällossningsperioden kan tung trafik begränsas. För grusvägarna gäller normalt en begränsning på max 4 ton. För huvudvägen kan maxvikten komma att begränsas till 10 ton. Om det är nödvändigt för att förhindra att skada uppkommer på vägarna kan styrelsen besluta om avstängning för tyngre trafik även under andra perioder till exempel på grund av långvarigt regnande. När det blir aktuellt med förbud mot tyngre trafik sätter vi upp vägskyltar vid infarten till respektive väg som omfattas av förbudet.


Tänk på slamtömningen på våren - försök planera så att du inte behöver tömma under tjällossning. Om du har ett behov av tyngre transporter under tider med förbud som det är svårt att avvakta med, kontakta då vägfogden/styrelsen för att diskutera eventuell möjlighet till undantag från förbudet.


Utfart

Om du planerar att anlägga en ny utfart ber vi dig att kontakta styrelsen. Styrelsen ger sedan besked om hur utfarten får anordnas. Det är du som fastighetsägare som bekostar utfarten inklusive de vägtrummor som kan behövas vid korsning med diken som tillhör vägföreningen. Efter det att utfarten anlagts enligt styrelsens besked övertar vägföreningen underhållsanvaret för eventuella vägtrummor.Avgift

Vem som ska betala avgiften bestämms på Årsmötet utifrån den förslagan Debiteringslistan

Den uppdateras inför Årsmötet från Lantmäteriets Fastighetsregistewr

Eventuella försäljning av fastigheten under tiden faktuarna skall betalas så är det ändå den som är registrerad på fasigheten som är skyldig att betala.

 


 

Vad gäller övrigt inom vägföreningen?