Styrelsearbete

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Styrelsearbetet


Styrelsen väljs av årsstämman. I styrelsen är vi är fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.


Styrelsens uppgift är att:

   • Genomföra det som årsstämman beslutat

   • Sköta den löpande förvaltningen

   • Företräda föreningen gentemot tredje man

   • Föra protokoll från sammanträden

   • Informera medlemmarna vid årsstämman


Vi har regelbundna styrelsemöten som protokollförs. Eftersom det kan förekomma känsliga ärenden lägger vi inte ut protokollen på denna hemsida. Till vår hjälp har vi anlitat en redovisningskonsult som hanterar fakturering, bokföring med mera.


Kontakt

Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor och funderingar kring byvägarna och vägföreningen. Kom ihåg att det är dina grannar som sitter i styrelsen! Vi arbetar ideellt och försöker agera efter bästa förmåga. De beslut vi fattar ska alltid följa anläggningsbeslutet och stadgarna så det är inte säkert att vi kan tillmötesgå dina önskemål.Styrelse

Nuvarande arbetsfördelning

Ordförande

Har övergripande ansvar och leder styrelsemöten

Kontakter med kommunen


Sekreterare

Skriver mötesprotokoll och kallar till möten.

Slitageersättning

Kassör

Sköter ekonomin

Vägfogde

Har regelbunden tillsyn över vägarnas skick och användning

Planerar vägunderhåll och reparationer/förbättringsåtgärder

Anlitar entreprenör av olika slag (när behov uppstår)

Ledamot

Bistår övriga i styrelsen